ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. นโยบายองค์กรปลอดโฟม 100 %
2. โครงการปลูกต้นไม้และปรับปุรงพื้นที่ป่าชุมชน
3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย/FACEBOOK วิทยาการดำเนินการให้ความรู้ดำเนินการต่อเนื่อง
4. รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว/ดำเนินการต่อเนื่อง
5. โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หาดหนองแฟบ จ.ระยอง ปี2560
6. ออกประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ตราด เรื่องนาขยะ ฯลฯ โดยเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดตราด/ปี 2562
7. การให้ความรู้และการคัดแยกปริมาณขยะ
8. การให้ความรู้ในการคัดแยก และลดปริมาณขยะ/ดำเนินการต่อเนื่อง
9. การให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ/ดำเนินการต่อเนื่อง / รณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ในพื้นที่ตลาดสด 4 แห่ง / ปี 2561-2562
10. ่งเสริมการคัดแยกเศษอาหารโดยให้มีถังย่อยขยะเปียกทุกครัวเรือน / ปี 2561-2562
11. ส่งเสริมการจัดทำข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางแก่ อปท. ในพื้นที่